Säkerhetsprövning – vi hjälper till

Säkerhetsprövning ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet är att klarlägga om personen är lojal med intressen som ska skyddas och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ett annat syfte är att identifiera sårbarheter som gör en personen sårbar för yttre påtryckningar.

Att göra säkerhetsprövningar är viktigt och ett lagkrav för säkerhetskänsliga verksamheter. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utbildning och att genomföra säkerhetsprövningar.

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjuer

Bedriver du säkerhetskänslig verksamhet?

Säkerhetsskydd handlar om att organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta förebyggande för att skydda sig mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, till exempel spioneri och sabotage.

I säkerhetsskyddslagen ställs krav på alla som bedriver en säkerhetskänslig verksamhet. Det krävs bland annat att en säkerhetsskyddsanalys ska utföras och åtgärder vidtas inom personalsäkerhet – här hjälper vi till.

Observara att säkerhetsprövning alltid måste genomföras av personal och konsulter innan deltagande i säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas.

säkerhetsprövning

Vi är experter på säkerhetsskyddslagen och säkerhetsprövningar, med polisiär kompetens. Kontakta oss gärna!

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjuer

Många verksamheter berörs

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och fler verksamheter definieras som säkerhetskänsliga. Det handlar bland annat om verksamheter inom telekom, energi, livsmedelsförsörjning, transport, band och finans. Det finns en lagstadgad skyldighet att identifiera om den egna verksamheten är säkerhetskänslig.

Att genomföra en välarbetad säkerhetsskyddsanalys och minimera sårbarheter är en utmaning för många verksamhetsutövare. Svensk Bakgrundsanalys erbjuder både rådgivning och hjälp med utförande.

Hur går en säkerhetsprövning till?

En säkerhetsprövning är process som ska upprätthållas och pågå under tiden som en person har sin anställning eller deltar i en säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning ska inte ses som en engångsföreteelse.

Säkerhetsprövningen består av olika komponenter och kan variera i moment beroende på inplacering i säkerhetsklass 1, 2 eller 3 eller om säkerhetsprövningen genomförs utan inplacering i säkerhetsklass.

En säkerhetsprövning består av samtliga eller vissa av följande moment:

 • Grundutredning/bakgrundskontroll
 • Säkerhetsprövningsintervju
 • Kontroll av betyg, intyg och referenser
 • Eventuell inplacering i säkerhetsklass
 • Registerkontroll
 • Särskild personutredning
 • Uppföljande säkerhetsprövning
Säkerhetsprövningsintervju

Frågor och svar om säkerhetsprövning

Vad är syftet med säkerhetsprövningen?

Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas i enlighet med säkerhetsskyddslagen och om personen är pålitlig från säkerhetssynpunkt samt utreda sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

Vad kontrolleras vid en säkerhetsprövning?

Syftet med en säkerhetsprövning är att få god personlig kännedom om personen samt att klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas i enighet med Säkerhetsskyddslagen och om personen är pålitlig från säkerhetssynpunkt samt utreda sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

Vilka ska säkerhetsprövas?

En säkerhetsprövning ska göras av en person som genom en anställning eller på annat sätt ska delta i en säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövningen görs innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Säkerhetsprövningen ska bestå av en grundutredning och i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning.

Vad betyder det att ”delta” i en säkerhetskänslig verksamhet?

Deltagande består inte bara i att arbeta direkt med den säkerhetskänsliga verksamheten, utan kan även bestå i att personer ges tillträde till lokaler där verksamhetsutövaren bedriver den säkerhetskänsliga verksamhetet. Ett deltagande kan också bestå i att personer får åtkomst till information eller system.

Finns undantag?

Ja. Säkerhetsprövning ska till exempel inte göras för vissa politiska uppdrag, vissa uppdrag som offentlig försvarare eller som ombud i domstol. Undantaget avser hela säkerhetsprövningen. Om samma person, till exempel en politiker, däremot deltar i en nnan säkerhetskänslig verksamhet gäller inte undantaget. När deltagandet inte sker inom ramen för det politiska uppdraget omfattas vederbörande inte av undantaget från säkerhetsprövning.

Vad innebär en godkänd säkerhetsprövning?

En godkänd säkerhetsprövning innebär att personen bedöms vara pålitlig och lojal ur säkerhetshänseende och får delta i säkerhetskänslig verksamhet.

Vem måste göra en säkerhetskyddsanalys?

Det finns inte specifikt utpekat vem eller vilka som måste göra en säkerhetsskyddsanalys. Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad.

Vad är en säkerhetskyddsanalys?

En säkerhetsskyddsanalys är en analys som ska svara på följande frågor:
– Vad ska skyddas?
– Mot vad ska det skyddas?
– Hur ska det skyddas?

Analysen ska identifierade beohv och säkerhetsskyddsåtgärder samt hur åtgärderna omhändertas i en säkerhetsskyddsplan. Säkerhetsskyddsanalys ska alltid dokumenteras.

Vad är säkerhetsklass?

En anställning eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet kan i vissa fall innebära inplacering i säkerhetsklass. I Sverige finns det tre säkerhetsklasser. Om befattningen ska placeras i säkerhetsklass beror det på i vilken utsträckning personen får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet som personen kan orsaka genom sin anställning eller deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten.

I säkerhetsklass 1 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet.

För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun.

När ska säkerhetsprövning ske av personer som inte är placerade i säkerhetsklass?

När en person på något sätt deltar i en säkerhetskänslig verksamhet och i begränsad omfattning tar del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklass Begränsat hemlig eller har möjlighet att orsaka ringa skada för Sveriges säkerhet.

Kontakta oss

Telefon: 010-491 12 27
Mail: [email protected]

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  säkerhetsprövning

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.