Rapportera missförhållande

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (allmänt kallad visselblåsarlagen) låter dig rapportera om vissa missförhållanden utan att riskera legalt ansvar och repressalier.

För att säkerställa en opartisk och professionell ärendehantering har många svenska verksamheter valt att anlita Svensk Bakgrundsanalys AB för att ta emot och utreda rapportering av missförhållanden. Du som läser denna text har förmodligen hittat till oss via en av våra uppdragsgivare.

Hur kan du rapportera?

Nedan kan du rapportera ett missförhållande och även läsa mer om hur regelverket fungerar.

Du har även rätt att rapportera muntligen (exempelvis per telefon) eller i ett fysiskt möte. Kontakta oss på 010-491 12 27 om du önskar diskutera sådana alternativ.

Det är till sist möjligt att rapportera externt till behöriga myndigheter. Länkar till dessa myndigheter samt information om vilka missförhållanden som kan rapporteras hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad händer efter din rapportering?

Svensk Bakgrundsanalys bekräftar mottagandet av din rapportering inom sju dagar. Vi återkopplar sedan i skälig utsträckning till dig om sådana åtgärder som vidtagits vid uppföljningen av rapporten liksom om skälen för dessa åtgärder. Du har vår återkoppling senast inom tre månader från bekräftelsen.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA. Läs vår personuppgiftspolicy för visselblåsarsystem.

  Kan du rapportera enligt visselblåsarlagen?

  Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Med arbetsrelaterat sammanhang avses ditt nuvarande eller tidigare arbete, där du kan eller har kunnat förvärva informationen om missförhållanden.

  Lagen omfattar inte bara dig som är arbetstagare utan även dig som är exempelvis arbetssökande, praktikant, volontär, inhyrd arbetskraft eller konsult.

  Vad kan du rapportera om?

  Du kan rapportera om alla missförhållanden där det finns ett så kallat allmänintresse. Med allmänintresse avses att missförhållandena berör en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Allmänheten ska även ha ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis handla om korrupta handlingar och andra brott mot svensk lagstiftning.

  Lagen gäller också för rapportering om missförhållanden rörande viss unionsrätt (alltså lagstiftning inom EU). I dessa fall ställs inget krav på att allmänintresse skall föreligga.

  Lagen är normalt inte tillämplig för rapportering som endast berör ditt eget arbets- eller anställningsförhållande. Att det föreligger samarbetsproblem mellan dig och en medarbetare/chef utgör typiskt sett inte ett allmänintresse. I vissa fall kan det dock finnas ett allmänintresse om en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk för arbetstagare.

  En ansvarsfrihet med begränsningar

  Du som rapporterar kan inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt. För sådan ansvarsfrihet krävs dock att du haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att kunna slå larm om missförhållandet.

  Du får däremot inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller bryta mot tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar. Du får inte heller lämna ut några handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

  Till sist gäller att du inte åtnjuter ansvarsfrihet om du genom inhämtande av information gör dig skyldig till brott.

  Du är skyddad mot hindrande åtgärder och repressalier

  Arbetsgivaren får inte hindra eller försöka hindra din rapportering eller vidta repressalier mot dig som konsekvens av din rapportering. Detsamma gäller om du vänder dig till din arbetstagarorganisation för rådgivning kring rapportering. En arbetsgivare som bryter mot förbuden är skyldig att betala skadestånd.

  Svensk Bakgrundsanalys har tystnadsplikt

  Svensk Bakgrundsanalys får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja din identitet eller identiteten hos någon annan som förekommer i visselblåsarärendet.

  Information om dina grundlagsskyddade rättigheter

  Användningen av visselblåsarkanalen och vad som framgår i dessa riktlinjer påverkar inte din rätt till meddelar- och anskaffarfrihet (och, där tillämpligt, efterforskningsförbud och repressalieförbud) enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

  I dessa regelverk finns det föreskrifter om rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i vissa medier och om rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela dem för offentliggörande i vissa medier.