Tillbaka till Nyheter & fakta

Ändringar i säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagen ställer högre krav

Från den 1 december 2021 gäller nya ändringar i säkerhetsskyddslagen, som bland annat reglerar säkerhetsprövningar. Bland annat får Säkerhetspolisen ett ökat tillsynsansvar, och kan utfärda vitesförelägganden eller sanktionsavgifter samt att ingripa mot pågående utkontrakteringar och försäljningar. Dessutom ökar kraven på verksamheter att åtgärda brister i säkerhetsskyddsarbetet.

Säkerhetspolisen har flera gånger konstaterat att både företag och myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har brister i arbetet med säkerhetsskydd, inklusive säkerhetsprövningar av personal. Säkerhetspolisen kommer nu kunna ingripa mot verksamheternas säkerhetsbrister på ett mer kraftfullare sätt än tidigare. Det ställer högre krav på både offentliga och privata verksamheter.

Säkerhetskänslig verksamhet kan vara både offentlig och privat. Det inbegriper alla typer av verksamheter som har betydelse för rikets försvar, samhällsviktig infrastruktur (till exempel flygplatser och finansiella betalningssystem), livsmedels- och energiförsörjning samt informationssystem för elektronisk kommunikation. Sådana verksamheter är skyldiga att vidta säkerhetsskyddsåtgärder.

Det finns tre olika typer av säkerhetsskyddsåtgärder: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet Personalsäkerhet handlar om att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamheten. Tillräcklig personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen innebär säkerhetsprövning. Verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) har en skyldighet att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Är du osäker på om din verksamhet definieras som säkerhetskänslig verksamhet eller behöver stöd med säkerhetsprövningar, kontakta oss för mer information.

Den nya säkerhetsskyddslagen i korthet

  • Säkerhetspolisen får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav.
  • Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal, samt i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får genomföras och även ingripa i ett pågående förfarande.