Allmänna villkor

Nedan är allmänna Svensk Bakgrundsanalys AB: allmänna villkor för företag respektive privatpersoner.

1. Svensk Bakgrundsanalys allmänna villkor för företag

1.1 Tillämplighet

Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för användandet av tjänster från Svensk Bakgrundsanalys AB (org.nr. 559305-2615) (”Svensk Bakgrundsanalys”). När kunden (”Kunden”) använder tjänster eller registrerar ett konto eller abonnemang på bakgrundsanalys.se ingår Kunden ett avtal med Svensk Bakgrundsanalys (”Avtalet”) och godtar Villkoren. Villkoren publiceras alltid uppdaterade på bakgrundsanalys.se. Eventuell avvikelse från Villkoren kan endast ske genom ett skriftligt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys.

Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer eller företag konto eller abonnemang på bakgrundsanalys.se. 

1.2 Allmänt om tjänsten och ansvarsbegränsning

Svensk Bakgrundsanalys har avtal med tredje part för informationsinhämtning och databaserna kan aldrig förväntas vara fullständiga eller fullständigt uppdaterade. Insamlingen hos underleverantörer av data är beroende av manuell hantering vilket innebär fördröjning i tid och risk för misstag i informationshantering. Begränsningar i tillgänglig information innebär att analyser inte heller kan tillhandahållas för alla personer. Analyser kan bland annat inte tillhandahållas för personer som saknar svenskt medborgarskap eller har skyddad identitet. Svensk Bakgrundsanalys frånsäger sig allt ansvar för varje form av skada eller annan konsekvens av att uppgifter i databaserna inte är fullständiga eller fullständigt uppdaterade. 

Resultaten i rapporterna vid bakgrundsanalys innebär inte något definitivt besked eller någon garanti. Användare av tjänsten erinras om att den redogör för faktiska omständigheter och avvikelser, som syftar till att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys och användas som ett kompletterande underlag för beslut om en eventuell fördjupningsintervju. En sådan intervju syftar till att säkerställa en persons pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Information som tillhandahålls genom tjänsten bakgrundsanalys ska tolkas med försiktighet och inte enskilt utgöra grund för bedömning av en person eller enskilt utgöra underlag beslut. Svensk Bakgrundsanalys frånsäger sig allt ansvar för varje form av skada eller annan konsekvens av beslut som baseras på användande av tjänsten bakgrundsanalys och tilläggstjänster som fördjupningsintervju, manuell kompletterande analys, rådgivning eller dylikt.

Svensk Bakgrundsanalys utvecklar ständigt tjänsten och dess algoritm. Funktioner och innehållet i tjänsten kan ändras och omstruktureras. Inget ansvar kan göras gällande mot Svensk Bakgrundsanalys för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annat än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar ska Svensk Bakgrundsanalys informera Kunden så snart detta kan ske.

1.3 Svensk Bakgrundsanalys tillhandahållande av tjänsten

Svensk Bakgrundsanalys skall tillhandahålla tjänsterna på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Villkoren. Svensk Bakgrundsanalys har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren.

Svensk Bakgrundsanalys har rätt att ändra alternativt modifiera tjänsterna givet att dess funktionalitet inte försämras. Vid fel på tjänsterna skall Svensk Bakgrundsanalys avhjälpa felet inom skälig tid. Med fel avses att Kunden inte kan använda tjänsterna i enlighet med Villkoren.

1.4 Kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för att erhållen information inte sprids eller tillgängliggörs för obehöriga personer eller på ett sätt som inte är förenligt med lagar, förordningar eller föreskrifter. Information från tjänsten får ej användas i strid med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Det åligger Kunden att tillse att Svensk Bakgrundsanalys tjänster inte brukas i strid med Avtalet och att tilldelade behörighetskoder och dylikt hanteras på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar ensam för allt nyttjande av Svensk Bakgrundsanalys tjänster som sker med användning av Kundens behörighet.

Kunden ansvarar för etablering och vidmakthållande av datakommunikation mot Svensk Bakgrundsanalys tjänster om ej annat överenskommits. Om Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller en tjänst för förenklad åtkomst till Svensk Bakgrundsanalys tjänster ansvarar Kunden för installation av programvara och även för rutiner och erforderliga anpassningar om ej annat överenskommits.

Kunden får bland annat inte: a) upprätta datoriserat arkiv med material som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys tjänster, b) sälja eller på annat sätt överlåta, uthyra eller utlåna material eller uppgifter som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys tjänster, c) för tredje mans räkning på datamedium lagra, vidarebearbeta eller vidarebefordra material som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys oberoende av kvantitet eller art. Vidare gäller förbud för en kund som bedriver dokumentationstjänst, mäklartjänst, förlagsverksamhet eller motsvarande, att d) i bokform, i digital form eller på annat sätt publicera samlingar av eller bearbetningar av data från en eller flera av Svensk Bakgrundsanalys tjänster.

Om Kunden misstänker fel eller brist i någon tjänst skall detta genast anmälas till Svensk Bakgrundsanalys. Föreligger risk för olaglig eller otillåten spridning av information är Kunden skyldig att omgående vidta lämpliga åtgärder, till exempel i form av lösenordsbyte.

1.5 Immateriella rättigheter

Svensk Bakgrundsanalys tillhandahållande av tjänsterna innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för Svensk Bakgrundsanalys tjänster och anknytande tjänster är Svensk Bakgrundsanalys egendom eller tillhör rättighetsinnehavare som har upplåtit dessa till Svensk Bakgrundsanalys. De får inte användas av Kunden utöver vad Svensk Bakgrundsanalys medger. Om Svensk Bakgrundsanalys programvara tillhandahålls eller tillgängliggörs får Kunden använda sådan programvara endast på det sätt som framgår av Villkoren och Avtalet med Svensk Bakgrundsanalys.

Kund som önskar en längre gående rätt än den som Avtalet tillåter måste träffa särskilt avtal med Svensk Bakgrundsanalys.

1.6 Hantering av personuppgifter

Svensk Bakgrundsanalys tjänster får ej användas i strid med bestämmelserna i GDPR. Användaren är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för mottagna personuppgifter som hanteras av användaren. Personuppgifterna får ej användas i strid med bestämmelserna i GDPR eller gällande branschöverenskommelser.

Kunden ansvarar för att Kundens behandling av personuppgifter är förenlig med GDPR. Kunden erinras om att GDPR:s bestämmelser blir tillämpliga då information överförs, helt eller delvis, från Svensk Bakgrundsanalysd databas till Kundens egen server eller annat tekniskt medium eller då Kunden skriver ut information för egen sammanstallning i fysisk form. Vid sådan överföring bildas ett nytt register och reglerna i GDPR blir tillämpliga.

I de fall Svensk Bakgrundsanalys behandlar personuppgifter för vissa särskilt avtalade tjänster har Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Svensk Bakgrundsanalys ska då behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och instruktioner från Kunden. Svensk Bakgrundsanalys ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Personuppgifter i tjänsterna får vidarebefordras till utlandet endast i den utsträckningen detta är tillåtet enligt GDPR, se mer i Svensk Bakgrundsanalys personuppgiftspolicy här.

1.7 Ansvar

Ingen av parterna har rätt till ersättning för indirekta skador eller andra följdskador om inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan påvisas. Svensk Bakgrundsanalys totala ansvar för varje helt kalenderår är begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande 40 000 SEK.

Varje omständighet som Svensk Bakgrundsanalys eller Kunden inte kan råda över, såsom krig, sabotage, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, inbrott, dataintrång, myndighetsåtgärd, förändrad lagstiftning och fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, teleförbindelser eller i annan kommunikation samt fel eller brist i eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådana omständigheter som avses i detta stycke, ska anses utgöra grund för befrielse från ansvar enligt Villkoren.

1.8 Giltighet och uppsägning

Avtal och abonnemang gäller under den period som parterna överenskommit. Om inte någon särskild avtalstid överenskommits, gäller Avtalet i ett år. Om inte Avtalet sägs upp senast två (2) månader före avtalsperiodens utgång förlängs det med samma tid som den ursprungliga avtalstiden och med samma uppsägningsvillkor. Om Avtalet avser engångsbeställning gäller Villkor till dess att tjänsten levererats och upphör då utan uppsägning. Uppsägning ska göras skriftligen via undertecknat brev bifogat epost till [email protected] senast två (2) månader före avtalsperiodens utgång.

Svensk Bakgrundsanalys har rätt att med omedelbar verkan säga upp hela Avtalet eller delar av Avtalet eller viss tjänst, utan rätt för Kunden att återfå någon del av avgift, om Kund ej iakttar Villkoren eller annat skriftligt avtal, missbrukar tjänsterna, eller bryter mot lagar, förordningar, myndighetsbeslut eller dylikt, eller försätts i konkurs eller på annat sätt antas hamnat på obestånd, eller om förändrad lagstiftning innebär att tjänsten inte längre kan tillhandahållas. För det fall Kunden nyttjar Svensk Bakgrundsanalys av annan anledning finner att Kundens fortsatta åtkomst till eller användning av Svensk Bakgrundsanalys tjänster medför skada, hinder eller risk för sådana följder har Svensk Bakgrundsanalys rätt att omedelbart avstänga Kundens åtkomst till Svensk Bakgrundsanalys tjänster eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

1.9 Priser och betalningsvillkor

Betalning ska ske i enlighet med det vid tiden gällande pris som anges när tjänst köps eller abonnemang tecknas via våra digitala tjänster eller anges särskilt i avtal.

Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig rätten att utan föregående uppsägning av Avtalet justera abonnemangsavgift, priser för tilläggstjänster eller andra eller övriga kostnader enligt Avtalet på grund av ökade kostnader från Svensk Bakgrundsanalys informationsleverantörer, övriga underleverantörer eller övriga kostnader. Anmälan om förestående prisjustering ska sändas till Kunden minst trettio (30) dagar före den träder i kraft.

För engångsbeställningar av den digitala tjänsten bakgrundsanalys sker betalning i förskott (via Klarna). För abonnemang sker fakturering i förskott, med ett år i taget om inte annat överenskommits. För övriga tjänster faktureras i efterhand enligt särskilt avtal. Betalning efter faktura ska erläggas 20 dagar efter fakturadatum. Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Svensk Bakgrundsanalys rätt till ersättning för inkassokostnader och betalningspåminnelser samt till dröjsmålsränta enligt lag.  

1.10 Avbokning av planerat arbete

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än 48 timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras med 50 procent av den planlagda debiteringen.

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än 24 timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras 100 procent av den planlagda debiteringen.

1.11 Överlåtelse

Med undantag för överlåtelse som uttryckligen är tillåten enligt Villkoren, har ingen av parterna rätt att utan andra partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt Villkoren till tredje man. Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig dock rätten att överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt Villkoren till annat bolag inom samma koncern.  

1.12 Tillämplig lag och tvist

För tillämpningen och tolkningen av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys ska svensk lag äga tillämpning.

Tvist med anledning av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys skall slutligt avgöras i Stockholm genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde eller övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Oaktat vad ovan anges har Kunden och Svensk Bakgrundsanalys rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger tvåhundratusen (200 000) SEK.

1.13 Ändring av Villkoren

Svensk Bakgrundsanalys har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren och skall meddela Kunden senast trettio (30) dagar innan ikraftträdandet. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till Kundens nackdel, har Kunden rätt att efter sådant meddelande om ändring eller tillägg skriftligen säga upp abonnemanget/kontot med verkan från och med den dag ändringen skulle ha börjat gälla. Om sådan uppsägning inte sker från Kunden, anses Kunden ha godkänt ändringen eller tillägget och de uppdaterade Villkoren.

Oaktat av vad som anges ovan förbehåller sig Svensk Bakgrundsanalys rätten att göra tillägg och ändringar som inte är till Kundens nackdel alternativt när sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft trettio (30) dagar efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

2. Svensk Bakgrundsanalys allmänna villkor för privatpersoner

2.1 Tillämplighet

Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för användandet av tjänster från Svensk Bakgrundsanalys AB (org.nr: 559305-2615) (”Svensk Bakgrundsanalys”). När kunden (”Kunden”) använder tjänster eller registrerar ett konto eller abonnemang på bakgrundsanalys.se ingår Kunden ett avtal med Svensk Bakgrundsanalys (”Avtalet”) och godtar de vid den gällande Villkoren. Villkoren publiceras alltid uppdaterade på bakgrundsanalys.se. Eventuell avvikelse från Villkoren kan endast ske genom ett skriftligt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys.

Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer konto eller abonnemang på bakgrundsanalys.se. 

2.2 Allmänt om tjänsten och ansvarsbegränsning

Svensk bakgrundsanalys har avtal med tredje part för informationsinhämtning och databaserna kan aldrig förväntas vara fullständiga eller fullständigt uppdaterade. Insamlingen hos underleverantörer av data är beroende av manuell hantering vilket innebär fördröjning i tid och risk för misstag i informationshantering. Begränsningar i tillgänglig information innebär att analyser inte heller kan tillhandahållas för alla personer. Analyser kan bland annat inte tillhandahållas för personer som saknar svenskt medborgarskap eller har skyddad identitet. Svensk Bakgrundsanalys frånsäger sig allt ansvar för varje form av skada eller annan konsekvens av att uppgifter i databaserna inte är fullständiga eller fullständigt uppdaterade. 

Resultaten i rapporterna vid bakgrundsanalys innebär inte något definitivt besked eller någon garanti. Användare av tjänsten erinras om att den redogör för faktiska omständigheter och avvikelser, som syftar till att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys och användas som ett kompletterande underlag för beslut om en eventuell fördjupningsintervju. En sådan intervju syftar till att säkerställa en persons pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Information som tillhandahålls genom tjänsten bakgrundsanalys ska tolkas med försiktighet och inte enskilt utgöra grund för bedömning av en person eller enskilt utgöra underlag beslut. Svensk Bakgrundsanalys frånsäger sig allt ansvar för varje form av skada eller annan konsekvens av beslut som baseras på användande av tjänsten bakgrundsanalys och tilläggstjänster som fördjupningsintervju, manuell kompletterande analys, rådgivning eller dylikt.

Svensk Bakgrundsanalys utvecklar ständigt tjänsten och dess algoritm. Funktioner och innehållet i tjänsten kan ändras och omstruktureras. Inget ansvar kan göras gällande mot Svensk Bakgrundsanalys för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annat än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar ska Svensk Bakgrundsanalys informera Kunden så snart detta kan ske.

2.3 Svensk Bakgrundsanalys tillhandahållande av tjänsten

Svensk Bakgrundsanalys skall tillhandahålla tjänsterna på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Villkoren. Svensk Bakgrundsanalys har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren.

Svensk Bakgrundsanalys har rätt att ändra alternativt modifiera tjänsterna givet att dess funktionalitet inte försämras. Vid fel på tjänsterna skall Svensk Bakgrundsanalys avhjälpa felet inom skälig tid. Med fel avses att Kunden inte kan använda tjänsterna i enlighet med Villkoren.

2.4 Kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för att erhållen information inte sprids eller tillgängliggörs för obehöriga personer eller på ett sätt som inte är förenligt med lagar, förordningar eller föreskrifter. Information från tjänsten får ej användas i strid med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Det åligger Kunden att tillse att Svensk Bakgrundsanalys tjänster inte brukas i strid med Avtalet och att tilldelade behörighetskoder och dylikt hanteras på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar ensam för allt nyttjande av Svensk Bakgrundsanalys tjänster som sker med användning av Kundens behörighet.

Kunden ansvarar för etablering och vidmakthållande av datakommunikation mot Svensk Bakgrundsanalys tjänster om ej annat överenskommits. Om Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller en tjänst för förenklad åtkomst till Svensk Bakgrundsanalys tjänster ansvarar Kunden för installation av programvara och även för rutiner och erforderliga anpassningar om ej annat överenskommits.

Kunden får bland annat inte: a) upprätta datoriserat arkiv med material som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys tjänster, b) sälja eller på annat sätt överlåta, uthyra eller utlåna material eller uppgifter som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys tjänster, c) för tredje mans räkning på datamedium lagra, vidarebearbeta eller vidarebefordra material som erhållits från Svensk Bakgrundsanalys oberoende av kvantitet eller art. Vidare gäller förbud för en kund som bedriver dokumentationstjänst, mäklartjänst, förlagsverksamhet eller motsvarande, att d) i bokform, i digital form eller på annat sätt publicera samlingar av eller bearbetningar av data från en eller flera av Svensk Bakgrundsanalys tjänster.

Om Kunden misstänker fel eller brist i någon tjänst skall detta genast anmälas till Svensk Bakgrundsanalys. Föreligger risk för olaglig eller otillåten spridning av information är Kunden skyldig att omgående vidta lämpliga åtgärder, till exempel i form av lösenordsbyte.

2.5 Immateriella rättigheter

Svensk Bakgrundsanalys tillhandahållande av tjänsterna innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för Svensk Bakgrundsanalys tjänster och anknytande tjänster är Svensk Bakgrundsanalys egendom eller tillhör rättighetsinnehavare som har upplåtit dessa till Svensk Bakgrundsanalys. De får inte användas av Kunden utöver vad Svensk Bakgrundsanalys medger. Om Svensk Bakgrundsanalys programvara tillhandahålls eller tillgängliggörs får Kunden använda sådan programvara endast på det sätt som framgår av Villkoren och Avtalet med Svensk Bakgrundsanalys.

Kund som önskar en längre gående rätt än den som Avtalet tillåter måste träffa särskilt avtal med Svensk Bakgrundsanalys.

2.6 Hantering av personuppgifter

Svensk Bakgrundsanalys tjänster får ej användas i strid med bestämmelserna i GDPR. Användaren är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för mottagna personuppgifter som hanteras av användaren. Personuppgifterna får ej användas i strid med bestämmelserna i GDPR eller gällande branschöverenskommelser.

Kunden ansvarar för att Kundens behandling av personuppgifter är förenlig med GDPR. Kunden erinras om att GDPR:s bestämmelser blir tillämpliga då information överförs, helt eller delvis, från Svensk Bakgrundsanalys databas till Kundens egen server eller annat tekniskt medium eller då Kunden skriver ut information för egen sammanstallning i fysisk form. Vid sådan överföring bildas ett nytt register och reglerna i GDPR blir tillämpliga.

I de fall Svensk Bakgrundsanalys behandlar personuppgifter för vissa särskilt avtalade tjänster har Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Svensk Bakgrundsanalys ska då behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och instruktioner från Kunden. Svensk Bakgrundsanalys ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Personuppgifter i tjänsterna får vidarebefordras till utlandet endast i den utsträckningen detta är tillåtet enligt GDPR, se mer i Svensk Bakgrundsanalys personuppgiftspolicy här.

2.7 Reklamation och ansvar

Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. 

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Svensk Bakgrundsanalys förorsakat genom vårdslöshet, se mer avsnitt 2 ovan. Ingen av parterna har rätt till ersättning för indirekta skador eller andra följdskador om inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan påvisas.

Varje omständighet som Svensk Bakgrundsanalys eller Kunden inte kan råda över, såsom krig, sabotage, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, inbrott, dataintrång, myndighetsåtgärd, förändrad lagstiftning och fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, teleförbindelser eller i annan kommunikation samt fel eller brist i eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådana omständigheter som avses i detta stycke, ska anses utgöra grund för befrielse från ansvar enligt Villkoren.

2.8 Giltighet och uppsägning

Avtal och abonnemang gäller under den period som parterna överenskommit. Om inte någon särskild avtalstid överenskommits, gäller Avtalet i ett år. Om inte Avtalet sägs upp senast två (2) månader före avtalsperiodens utgång förlängs det med samma tid som den ursprungliga avtalstiden och med samma uppsägningsvillkor. Om Avtalet avser engångsbeställning gäller Villkor till dess att tjänsten levererats och upphör då utan uppsägning.

Uppsägning ska göras skriftligen via undertecknat brev bifogat epost till [email protected] senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång. Svensk Bakgrundsanalys har rätt att med omedelbar verkan säga upp hela Avtalet eller delar av Avtalet eller viss tjänst, utan rätt för Kunden att återfå någon del av avgift, om Kund ej iakttar Villkoren eller annat skriftligt  avtal, missbrukar tjänsterna, eller bryter mot lagar, förordningar, myndighetsbeslut eller dylikt, eller försätts i konkurs eller på annat sätt antas hamnat på obestånd. För det fall Kunden nyttjar Svensk Bakgrundsanalys av annan anledning finner att Kundens fortsatta åtkomst till eller användning av Svensk Bakgrundsanalys tjänster medför skada, hinder eller risk för sådana följder har Svensk Bakgrundsanalys rätt att omedelbart avstänga Kundens åtkomst till Svensk Bakgrundsanalys tjänster eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

2.9 Priser och betalningsvillkor

Betalning ska ske i enlighet med det vid tiden gällande pris som anges när tjänst köps eller abonnemang tecknas via våra digitala tjänster eller anges  särskilt i avtal.

Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig rätten att utan föregående uppsägning av Avtalet justera avgiften eller övriga kostnader enligt Avtalet på grund av kraftigt ökade kostnader från Svensk Bakgrundsanalys informationsleverantörer, övriga underleverantörer eller övriga kostnader. Anmälan om förestående prisjustering ska sändas till Kunden minst trettio (30) dagar före den träder i kraft.

För engångsbeställningar av den digitala tjänsten bakgrundsanalys sker betalning i förskott (via Klarna). För abonnemang sker fakturering i förskott, med ett år i taget om inte annat överenskommits. För övriga tjänster faktureras i efterhand enligt särskilt avtal. Betalning efter faktura ska erläggas 20 dagar efter fakturadatum. Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Svensk Bakgrundsanalys rätt till ersättning för inkassokostnader och betalningspåminnelser samt till dröjsmålsränta enligt lag.

2.10 Avbokning av planerat arbete

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än 48 timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras med 50 procent av den planlagda debiteringen.

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än 24 timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras 100 procent av den planlagda debiteringen.

2.11 Överlåtelse

Med undantag för överlåtelse som uttryckligen är tillåten enligt Villkoren, har ingen av parterna rätt att utan andra partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt Villkoren till tredje man. Svensk Bakgrundsanalys förbehåller sig dock rätten att överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt Villkoren till annat bolag inom samma koncern.  

2.12 Tillämplig lag och tvist

För tillämpningen och tolkningen av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys ska svensk lag äga tillämpning.

Tvist med anledning av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och Svensk Bakgrundsanalys skall avgöras av svensk domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som enbart rör underlag för fakturering av tjänster.  

2.13 Ändring av Villkoren

Svensk Bakgrundsanalys har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren och skall meddela Kunden senast trettio (30) dagar innan ikraftträdandet. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till Kundens nackdel, har Kunden rätt att efter sådant meddelande om ändring eller tillägg skriftligen säga upp abonnemanget/kontot med verkan från och med den dag ändringen skulle ha börjat gälla. Om sådan uppsägning inte sker från Kunden, anses Kunden ha godkänt ändringen eller tillägget och de uppdaterade Villkoren.

Oaktat av vad som anges ovan förbehåller sig Svensk Bakgrundsanalys rätten att göra tillägg och ändringar som inte är till Kundens nackdel alternativt när sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft trettio (30) dagar efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

Bolagsinformation

Svensk Bakgrundsanalys AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Lilla Nygatan 16, 111 28 Stockholm
Org.nr: 559305-2615

Villkoren uppdaterades senast den 4 december 2022.

Vanliga frågor

Vad gör vår bakgrundskontroll unik?

Ingen annan tjänst för bakgrundskontroller är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du också en analys – med tydliga bedömningar och rekommendationer – som finns omedelbart tillgängliga. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

Får en person reda på att en bakgrundskontroll utförts?

Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroll?

Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

Hur snabbt får jag tillgång till bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen och analysen är direkt tillgänglig och så fort du hittat den analys du önskar läsa kan du låsa upp den genom att enkelt betala eller skapa ett abonnemang.

Hur värnar ni den enskildes integritet?

Vi delger arbetsgivare ett analysresultat, inte detaljerna i informationsunderlaget. Om det inte finns något alarmerande i analysen informeras arbetsgivaren inte någon information som de inte redan vet. Om det finns betydande avvikelser, till exempel en brottmålsdom, gör vi en helhetsbedömning och delger bara den information som är nödvändig.

Innebär er bakgrundskontroll en kreditupplysning?

Nej, vi bedömer inte någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende med vår bakgrundskontroll (bakgrundsanalys). Vi redovisar en sammanfattning av avvikelser i syfte att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys om ett eventuellt behov av fördjupningsintervju för att bedöma vederbörandes generella pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som en del av underlaget ingår viss ekonomisk information. I förarbetena till kreditupplysningslag (prop. 1973:155 s. 139) behandlas frågan när viss information ska anses som kreditupplysning:

“Karakteristiskt för kreditupplysning är vidare att informationen lämnas för visst ändamål. Det skall vara fråga om information som är avsedd att tjäna till ledning för bedömning av någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Information som typiskt sett har ett helt annat ändamål omfattas inte av begreppet kreditupplysning, även om uppgifter av ekonomisk art ingår i informationen. Hit hör t.ex. uppgifter i personaltester som utförs för att pröva en persons lämplighet för viss anställning.”

Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

Vi har frivilligt utgivningsbevis för vår databas med bakgrundsanalyser och därmed är GDPR inte tillämpligt. Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster, till exempel fördjupningsintervju, gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.