Allmänna villkor

1. Tillämplighet

Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla tjänster, av vad för slag de än må vara, såsom men inte begränsat till bakgrundsanalys, fördjupningsintervjuer, manuella kompletterande analyser och rådgivning (tillsammans ”Tjänsterna”) från Svensk Bakgrundsanalys AB, org.nr. 559305-2615, (”SBA”). Villkoren uppdateras från tid till annan och finns tillgängliga på SBA:s webbplats, www.bakgrundsanalys.se.

Kunden är det bolag eller den person (”Kunden”) som har accepterat SBA:s offert, skapat ett abonnemang eller konto på SBA:s webbplats eller nyttjat Tjänsterna och därigenom ingått ett avtal (”Avtalet”) med SBA. Villkoren är en integrerad del av Avtalet. Kunden blir bunden av Villkoren när Kunden ingår Avtalet med SBA.

2. Allmänt om Tjänsterna

SBA tillhandahåller en digital tjänst avseende bakgrundsanalys (”Analystjänsten”) vilken sammanställer uppgifter i offentliga databaser och på basis av dessa genererar en rapport avseende och utifrån tillgänglig information kring den aktuella personen. SBA tillhandahåller även vissa tilläggstjänster så som fördjupningsintervju, manuell kompletterande analys, rådgivning eller dylikt. SBA har avtal med tredje part för informationsinhämtning och tillgänglig information kan aldrig förväntas vara fullständig eller fullständigt uppdaterad. Insamlingen av informationen i Analystjänsten är beroende av manuell hantering vilket innebär att det kan föreligga viss fördröjning i tid och risk för misstag i informationshantering. SBA garanterarar inte att informationen är fullständig eller korrekt eller att informationen om den aktuella personen kan inhämtas. För det fall den aktuella personen till exempel saknar svenskt personnummer, är minderårig eller har så kallad skyddad identitet kan SBA via Analystjänsten inte tillhanda någon information om personen eftersom sådan information inte är offentlig.

Resultaten i rapporterna i Analystjänsten innebär inte något definitivt besked eller någon garanti avseende den aktuella personen. Informationen i rapporterna syftar till att vara underlag för fortsatt dialog med SBA inför en eventuellt fördjupad analys. Information som tillhandahålls genom Analystjänsten ska tolkas med försiktighet och inte enskilt utgöra grund för bedömning av en person eller enskilt utgöra underlag förbeslut. SBA frånsäger sig allt ansvar för varje form av skada eller annan konsekvens av beslut som baseras på användande av Tjänsterna.

SBA har rätt att vidta åtgärder som påverkar Kundens tillgång till Analystjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls-, lämplighets- eller säkerhetsmässiga skäl.

SBA förbehåller sig alltid rätten att neka abonnemang eller tillgång till Tjänsterna.

3. Kundens skyldigheter

Kunden förbinder sig att förse SBA med korrekta och fullständiga uppgifter för de användare som nyttjar Tjänsterna.

Kunden ansvarar i alla avseenden för Kundens användning av Tjänsterna och den information som Kunden tar del av genom dessa.

Endast de registrerade användarna hos Kunden får nyttja Analystjänsten.

Kunden får inte använda Analystjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning (Scraping) av Analystjänsten.

Om Kunden misstänker tekniska fel eller brister i Analystjänsten ska detta genast anmälas till SBA skriftligen.

SBA tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Analystjänsten som beror på Kundens oaktsamhet eller annat skäl utanför SBA:s kontroll. Föreligger risk för otillåten åtkomst till Analystjänsten är Kunden skyldig att omgående vidta lämpliga åtgärder, till exempel i form av lösenordsbyte.

Kunden får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Analystjänsten. Kunden får inte heller göra Analystjänsten, andra delar av Tjänsterna eller resultat från dessa tillgängliga för tredje man.

4. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för Tjänsterna, är SBA:s egendom eller tillhör rättighetsinnehavare som har upplåtit dessa till SBA. SBA:s tillhandahållande av Tjänsterna innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Inget i Villkoren eller Kundens nyttjande av Tjänsterna ska tolkas som en överlåtelse av immateriella rättigheter till Kunden.

5. Hantering av personuppgifter

I de fall SBA behandlar personuppgifter för vissa särskilt avtalade tilläggstjänster har SBA rollen som personuppgiftsbiträde. SBA ska då behandla personuppgifter i enlighet med Kundens (som är personuppgiftsansvarig) instruktioner.

För information om hur SBA behandlar personuppgifter och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsterna hänvisas till SBA:s Integritetspolicy.

6. Ansvarsbegränsning

SBA lämnar inte några garantier, varken direkta eller underförstådda, rörande innehåll, funktion eller tillgänglighet av Tjänsterna.

SBA garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna och ansvarar inte heller för eventuella tekniska störningar. SBA garanterar inte heller att tekniska fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsterna eller de servrar som krävs för att Tjänsterna ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Kunden att använda Tjänsterna. SBA ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsterna eller förlust av data.

SBA är inte skyldigt att utge ersättning till Kunden med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från SBA:s sida.

Kunden förstår, godkänner och accepterar att SBA har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsterna eller att göra ändringar i Tjänsterna eller sättet på vilket Tjänsterna tillhandahålls samt att SBA inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsterna.

Utan att begränsa ovan eller nedan, ansvarar SBA inte gentemot Kunden för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwill-förluster som uppkommer på grund av eller i samband med Kundens nyttjande av Tjänsterna, det material som återfinns i Tjänsterna eller andra användares nyttjande av Tjänsterna.

Invändning mot faktura eller annat krav på ersättning ska, för att kunna göras gällande mot SBA, framställas inom fem (5) dagar efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde ha upptäckts, och som senast två (2) månader från att Kunden har mottagit den påstått felaktiga rapporten eller fakturan. Reklamation ska framföras skriftligen per e-post.

7. Giltighet och uppsägning

Avtal och abonnemang gäller under den period som parterna överenskommit. Om inte någon särskild avtalstid överenskommits, gäller Avtalet i ett år. Uppsägning ska göras skriftligen till [email protected] senast två (2) månader före avtalsperiodens utgång. Om inte Avtalet sägs upp senast två (2) månader före avtalsperiodens utgång förlängs det med samma tid som den ursprungliga avtalstiden och med samma uppsägningsvillkor.

Om Avtalet avser engångsbeställning gäller Avtalet och Villkoren till dess att Tjänsterna levererats och upphör därefter utan uppsägning.

SBA har rätt att med omedelbar verkan säga upp hela Avtalet eller delar av Avtalet eller viss tjänst, utan rätt för Kunden att återfå någon del av avgiften, om Kund ej iakttar Villkoren, missbrukar tjänsterna, eller bryter mot lagar, förordningar, myndighetsbeslut eller dylikt, eller försätts i konkurs eller på annat sätt antas hamnat på obestånd, eller om förändrad lagstiftning innebär att Tjänsterna inte längre kan tillhandahållas. För det fall SBA av annan anledning finner att Kundens fortsatta åtkomst till eller användning av SBA tjänster medför skada, hinder eller risk för sådana följder har SBA rätt att omedelbart avstänga Kundens åtkomst till Tjänsterna eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

8. Priser och betalningsvillkor

Betalning ska ske i enlighet med det vid tiden för Avtalets ingående gällande priset.

SBA förbehåller sig rätten att utan föregående uppsägning av Avtalet justera abonnemangsavgift, priser för tilläggstjänster eller andra eller övriga kostnader enligt Avtalet på grund av ökade kostnader från SBA:s informationsleverantörer, övriga underleverantörer eller övriga kostnader. Anmälan om förestående prisjustering ska sändas till Kunden, via den e-post som Kunden angett som kontaktinformation, minst trettio (30) dagar före den träder i kraft.

För engångsbeställningar av Analystjänsten sker betalning i förskott (via Klarna), vid skriftlig överenskommelse kan fakturering av engångsbeställning ske i efterhand. För abonnemang sker fakturering i förskott, med ett år i taget om inte annat överenskommits. För övriga tjänster faktureras i efterhand enligt särskilt avtal. Betalning efter faktura ska erläggas tjugo (20) dagar efter fakturadatum.

Vid försenad betalning har SBA rätt till ersättning för inkassokostnader, betalningspåminnelser och dröjsmålsränta med tre procent per påbörjad månad efter förfallodag.

Kunden har inte rätt att kvitta SBA:s fakturor mot Kundens eventuella anspråk.

Vid försening med betalning har SBA rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna.

9. Avbokning av planerat arbete

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än fyrtioåtta (48) timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras med femtio (50) procent av den planlagda debiteringen. För det fall SBA har bokat resa och logi med anledning av arbetet och resan och/eller login ej går att avboka kommer SBA debitera Kunden också för dessa kostnader.

Överenskommet och planerat säkerhetsprövningssamtal, fördjupningsintervju eller annan icke-digital tjänst som avbokas eller flyttas till annan tidpunkt för genomförande, senare än tjugofyra (24) timmar innan ursprungligt inplanerat genomförande, debiteras etthundra (100) procent av den planlagda debiteringen.

10. Underleverantörer och överlåtelse

För att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor har SBA rätt att använda underleverantörer. SBA kan även överlåta och överföra dessa Villkor till annan part utan Kundens samtycke och utan att i förväg underrätta Kunden härom.

11. Tillämplig lag och tvist

För tillämpningen och tolkningen av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och SBA ska svensk rätt tillämpas.

Tvist med anledning av Avtalet, Villkoren eller annat särskilt avtal mellan Kunden och SBA ska slutligt avgöras i Stockholm genom antingen skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) eller vid allmän domstol. SBA förbehåller sig rätten att bestämma vilken tvistlösningsform som ska gälla för tvisten utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid skiljeförfarande ska Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde eller övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

12. Ändring av Villkoren

SBA förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i Villkoren. Ändringar eller tillägg i Villkoren träder i kraft det datum de publiceras på bakgrundsanalys.se. SBA kommer vid ändringar i Villkoren senast trettio (30) dagar innan ikraftträdandet meddela Kunden om ändringarna skriftligen via den e-post som Kunden angett som kontaktinformation. Kunden anses genom sin fortsatta användning av Tjänsterna ha accepterat, och blir bunden av, de nya villkoren.

Bolagsinformation

Svensk Bakgrundsanalys AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Holländargatan 20, 111 60 Stockholm
Org.nr: 559305-2615

Senast uppdaterade

Allmänna villkor ovan trädde i kraft från och med den 1 juli 2023.